മയക്കുമരുന്ന്.. ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത്

മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉപലയാഗത്തിന്റെ കണക്ക് അസ്വീകാര്യമെന്ന് കേരള ഹൈലക്കാടതി. യുവാകൾക്കും വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിന്റെ ആധിക്യം ചൂണ്ടികാണിച്ച് കൊണ്ടാണ് ഗൈക്കോടതിയുടെ പരാമർശം.

ഇതിനെ തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ക്യാമ്പസ് പോലീസ് യൂണിറ്റ് രൂപീകരിക്കണമെന്ന് സർക്കാറിനോട് കോടതി നിർദ്ദേശിചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്താറില്ലെങ്കിലും ഇനി മേൽ അത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾ ത്വരിതഗതിയിൽ നടത്താൻ സർക്കാർ വേണ്ട നടപടി എടുക്കണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു

I am Adv Sahaa Saqafi, legal prectitionor, legal secratary of Thaiba Garden West Bengal and a social activist

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer